Všeobecné obchodní podmínky pro kurýry doručovací služby BOLT FOOD

Všeobecné obchodní podmínky pro kurýry doručovací služby BOLT FOOD

Naposledy aktualizováno dne 21. 11. 2019

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny vztahy mezi společností Bolt a kurýrem v průběhu používání platformy Bolt Food (jak je definována níže). Registrací na platformě BOLT FOOD kurýr vyjadřuje souhlas s uplatňováním a obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek a je informován o zpracování svých osobních údajů sdělených v průběhu registrace a používání platformy BOLT FOOD za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách

1. DEFINICE

Skutečné náklady na doručení

Skutečné celkové náklady na každé doručení, které budou kurýrovi uhrazeny. Výše skutečných nákladů na doručení se vypočítá v souladu s níže uvedeným bodem 7.1.

Poplatek za zprostředkování

Poplatek, který je kurýr povinen uhradit společnosti Bolt v souladu s bodem 7.3 níže za poskytování zprostředkovatelských služeb kurýrovi.

BOLT

Společnost Bolt Operations OÜ, identifikační číslo: 14532901, adresa: Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonsko,
e-mailová adresa: cz-food@bolt.eu.

Platforma BOLT FOOD

Platforma pro doručování jídla provozovaná společností Bolt jako služba informační společnosti, která (i) umožňuje provozovateli restaurace nabízet jídla s možností doručení uživatelům a uzavírat kupní smlouvy na prodej jídla klientům, (ii) umožňuje uživatelům zadávat objednávky na jídla provozovateli restaurace, uzavírat kupní smlouvy na straně klienta a sjednat doručení objednávky kurýrem, a (iii) umožňuje kurýrovi nabízet klientům doručovací služby za
účelem doručování objednávek.

KLIENT

Jakýkoli uživatel platformy BOLT FOOD, který zadal objednávku a uzavřel kupní smlouvu s provozovatelem restaurace a smlouvu o poskytnutí doručovací služby s kurýrem

DŮVĚRNÉ INFORMACE

Know-how, obchodní tajemství a další informace důvěrné povahy (zejména veškeré proprietární technické, průmyslové a obchodní informace, údaje o zákaznících a dodavatelích a technické postupy, a to bez ohledu na formu, v níž jsou vedeny, a veškeré informace týkající se: (i) obchodní činnosti a (ii) obsahu všeobecných obchodních podmínek

KURÝR

Jakákoli osoba, která se zaregistrovala na platformě BOLT FOOD jako poskytovatel doručovací služby, v rámci níž jsou
klientům doručována jídla objednaná přes platformu BOLT FOOD

POPLATEK ZA KURÝRNÍ SLUŽBY

Poplatek za doručovací služby v souvislosti s objednávkou, který klient platí kurýrovi na základě smlouvy o poskytnutí
doručovací služby. Poplatek za kurýrní služby se vypočítá v souladu se zásadami uvedenými v článku 7.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DORUČOVACÍ SLUŽBY

Smlouva o doručení objednávky uzavřená mezi klientem a kurýrem přes platformu BOLT FOOD

MÍSTO DORUČENÍ

Adresa uvedená v objednávce, na které si klient přeje obdržet objednané jídlo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky upravující vztah mezi společností Bolt a kurýry v souvislosti s používáním platformy BOLT FOOD kurýry

JÍDLO

Jakékoli jídlo připravené ke konzumaci a/nebo jiné potraviny či nápoje, které provozovatel restaurace prodává prostřednictvím platformy BOLT FOOD

TRŽIŠTĚ

Uspořádání a funkce platformy BOLT FOOD, které umožňují využívání doručovacích služeb na vyžádání poskytovaných kurýry

POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ TRŽIŠTĚ

Poplatky, které jsou hrazeny kurýrům v souladu s bodem 7.4

MINIMÁLNÍ HODNOTA OBJEDNÁVKY

Částka stanovená platformou BOLT FOOD jako minimální cena jídla objednaného přes platformu BOLT FOOD

KOMPENZACE MINIMÁLNÍ HODNOTY

Poplatek, který klient uhradí kurýrovi v souladu s bodem 7.3 jako kompenzaci za rozdíl mezi minimální hodnotou objednávky a cenou jídla v rámci dané objednávky

OBJEDNÁVKA

Objednávka jídla, kterou klient zadal u provozovatele restaurace

POŽADAVEK

Signál vyslaný jednomu či více kurýrům s uvedením času a místa vyzvednutí objednávky

RESTAURACE

Každá provozovna, přes níž provozovatel restaurace provádí svoji obchodní činnost na platformě BOLT FOOD

PROVOZOVATEL RESTAURACE

Provozovatel jakékoli restaurace, kavárny, bistra, stánku s jídlem, kantýny, provozovny zaměřené pouze na rozvoz jídla,
gastronomického oddělení v potravinách nebo jiné provozovny zabývající se produkcí jídla, se kterým společnost Bolt uzavřela smlouvu

UŽIVATEL

Jakákoli osoba, která si zaregistrovala uživatelský účet na platformě BOLT FOOD a prostřednictvím tohoto uživatelského účtu využívá služby platformy BOLT FOOD

2. PRÁVNÍ RÁMEC

2.1 Platforma BOLT FOOD umožňuje klientovi objednat jídlo od provozovatelů restaurací a sjednat si doručení objednávky.

2.2 Co se týče doručení objednávky, klient uzavírá smlouvu o poskytnutí doručovací služby přímo s kurýrem. Smlouva o poskytnutí doručovací služby se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy kurýr akceptuje požadavek prostřednictvím platformy BOLT FOOD.

2.3 Při provozu platformy BOLT FOOD jedná společnost Bolt pouze jako poskytovatel služby informační společnosti a není stranou smlouvy o poskytnutí doručovací služby. Kurýr není zaměstnancem společnosti Bolt a nevystupuje jako
subdodavatel společnosti Bolt. Doručovací služby poskytuje klientovi.

2.4 Při provozu platformy BOLT FOOD jedná společnost Bolt jako zástupce kurýrů při zprostředkování smluv o poskytnutí doručovací služby mezi kurýry a klienty. Jako zmocněnec je společnost Bolt pověřena každým kurýrem k
tomu, aby přijímala určité platby od klientů a provozovatelů restaurací jménem kurýra a/nebo v jeho prospěch a
rozdělovala inkasované peněžní prostředky mezi kurýry v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3. DORUČOVACÍ PROSTŘEDKY

3.1 Kurýři si mohou zvolit prostředky k poskytování doručovací služby dle svého vlastního uvážení.

3.2 Kurýr nese výhradní odpovědnost za dodržování všech platných právních předpisů upravujících provoz a používání zvoleného dopravního prostředku (např. oprávnění, pojištění atd.).

4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KURÝRA NA PLATFORMĚ BOLT FOOD

4.1 Jakmile kurýr obdrží odspolečnosti Bolt informace o svém účtu, může začít používat platformu BOLT FOOD na svém chytrém telefonu nebo tabletu. Společnost Bolt nezajišťuje zařízení ani dostatečně silné připojení k internetu k používání platformy BOLT FOOD. Společnost Bolt nenese odpovědnost za efektivní fungování platformy Bolt Food na každém zařízení.

4.2 Kurýr zaručuje, že v průběhu poskytování doručovací služby bude dodržovat všechny platné právní předpisy týkající se poskytování doručovací služby klientovi a plnit všechny požadavky uvedené v příloze č. 2 (Požadavky na poskytování
doručovací služby).

4.3 Podrobné pokyny a předpisy pro používání platformy BOLT FOOD jsou uvedeny v příloze č. 3 (Pokyny pro používání platformy BOLT FOOD).

4.4 Kurýr může poskytovat doručovací službu vždy, když se přihlásí do platformy BOLT FOOD. Kurýr by měl ideálně nosit oděv se značkou Bolt, pokud si jej zakoupil, a to s přihlédnutím k níže uvedeným omezením. K poskytování doručovací služby může kurýr použít termotašku poskytnutou společností Bolt nebo svoji vlastní termotašku. Při poskytování doručovací služby v rámci platformy BOLT FOOD nesmí kurýr nosit žádný oděv, doplňky ani vybavení, na kterém je uvedeno nebo zobrazeno jakékoli logo nebo branding konkurenční platformy zaměřené na doručování jídla. V žádném případě nesmí nikdy kurýr nosit žádný oděv, doplňky ani vybavení s logem nebo brandingu společnosti Bolt v kombinaci s jakýmkoli oděvem, doplňky nebo vybavením s logem nebo brandingem konkurenční platformy zaměřené na doručování jídla.

4.5 Kurýr si může zvolit čas a dobu trvání poskytování doručovací služby na platformě BOLT FOOD dle svého vlastního uvážení. Bez ohledu na výše uvedené musí kurýr dokončit doručení jakékoli přijaté objednávky před ukončením poskytování služeb.

4.6 Kurýr není povinen poskytovat své služby osobně a může dle své vlastní volby využívat třetí strany jako subdodavatele k poskytování doručovací služby klientovi. Kurýr zajistí, aby subdodavatel dodržoval požadavky na poskytování doručovací služby, jak je uvedeno v příloze č. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek, a ponese za to
odpovědnost. Veškeré poplatky, které si jeho náhrada vydělá za doručování, budou zaslány na bankovní účet kurýra, který rozděluje poplatky podle dohody se subdodavatelem.

4.7 Klient může zanechat zpětnou vazbu a podávat stížnosti na doručovací službu přes platformu BOLT FOOD. Společnost Bolt bude vyřizovat stížnosti dle svého vlastního uvážení, stížnost prošetří (bude-li to nezbytné) a rozhodne o dalším postupu při řešení stížností. Pokud kurýr podstatným způsobem poruší své povinnosti nebo na něj bude podáno několik stížností, bude mít společnost Bolt právo dočasně či trvale zakázat kurýrovi používat platformu BOLT FOOD.

4.8 Společnost Bolt je oprávněna kdykoli dočasně nebo trvale změnit, upravit nebo ukončit poskytování služby informační společnosti přes platformu BOLT FOOD.

5. VYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVKY

5.1 Kurýr musí přijatou objednávku vyzvednout v době a na místě uvedeném na platformě BOLT FOOD.

5.2 Kurýr musí vložit jídlo, které restaurace předtím zabalila, do termotašky, aniž by přidal či odstranil jakýkoli obal.

6. DORUČENÍ OBJEDNÁVKY

6.1 Kurýr si může zvolit trasu doručení dle svého vlastního uvážení s tím, že objednávka musí být doručena na adresu
uvedenou na platformě BOLT FOOD co nejdříve s přihlédnutím k dopravní situaci a povětrnostním podmínkám. Platforma BOLT FOOD vypočítá doporučenou trasu a odhadovaný čas doručení objednávky, avšak tato trasa nebude pro kurýra závazná.

6.2 Kurýr nesmí otevřít obal poskytnutý restaurací a musí doručit jídlo tak, jak bylo restaurací připraveno. Kurýr nesmí jídlo žádným způsobem měnit, upravovat, nic k němu přidávat ani z něj odebírat či s ním jinak manipulovat.

6.3 Kurýr musí objednávku předat klientovi v místě doručení uvedeném na platformě BOLT FOOD. Podrobné pokyny pro případy, kdy kurýr není schopen na místě doručení objednávku doručit, jsou uvedeny v příloze č. 3 (Pokyny pro používání platformy Bolt Food).

6.4 Pokud objednávka obsahuje alkohol, tabákové výrobky, energetické nápoje, nebo jakýkoliv jiný produkt, u něhož
právní předpisy vyžadují ověření stanoveného minimálního věku kupujícího při nákupu, je kurýr povinen ověřit, že klient dosáhl dostatečného věku k legálnímu nákupu těchto produktů. Toto ověření věku proběhne tak, že kurýr před vydáním objednávky klientovi zkontroluje platný doklad totožnosti klienta s fotografií.

6.5 V případě, že je doručování alkoholu relevantními právními předpisy omezeno na určitý čas, je povinností kurýra vydat klientovi alkohol pouze během doby, kdy právní předpisy vydání alkoholu dovolují.

7. POPLATKY

7.1 Za každé doručení obdrží kurýr skutečné náklady na doručení, které platforma BOLT FOOD vypočítá v souladu se zásadami dynamického stanovení cen, které berou v úvahu vzdálenost a dobu trvání doručení, dopravní situaci, povětrnostní podmínky, počet kurýrů dostupných na tržišti a další okolnosti.

7.2 Kurýr vystupuje jako nezávislý dodavatel klienta a v rámci skutečných nákladů na doručení bude mít kurýr nárok na
poplatek za kurýrní služby, který klient hradí za doručovací službu na základě smlouvy o poskytnutí doručovací služby.
Poplatek za kurýrní služby vypočítá aplikace BOLT FOOD za každé doručení.

7.3 Pokud se na objednávku vztahuje minimální hodnota objednávky, uhradí klient kurýrovi kompenzaci minimální hodnoty.

7.4 Společnost Bolt zajistí, aby byl kurýrovi uhrazen rozdíl mezi skutečnými náklady na doručení a celkovou výší poplatku za kurýrní služby a kompenzaci minimální hodnoty (tam, kde připadá v úvahu) ve formě poplatků za využívání tržiště, a to tak, že (i) uhradí kurýrovi poplatky za využívání tržiště nebo (ii) inkasuje poplatky za využívání tržiště od
provozovatelů restaurací jménem kurýrů a přepošle je kurýrům.

7.5 Pokud součet poplatku za kurýrní služby a kompenzace minimální hodnoty (tam, kde připadá v úvahu) překročí
skutečné náklady na doručení, bude společnost Bolt oprávněna účtovat kurýrovi poplatek za zprostředkování ve výši, o
kterou součet poplatku za kurýrní služby a kompenzace minimální hodnoty (tam, kde připadá v úvahu) překračuje skutečné náklady na doručení.

7.6 Způsob výpočtu skutečných nákladů na doručení společnost Bolt dle potřeby upraví tak, aby byl zohledněn počet objednávek, situace na trhu, povětrnostní podmínky, nabídka, dostupnost kurýrů na tržišti a další faktory týkající se doručovací služby.

7.7 Společnost Bolt může určit marketingový poplatek, který bude kurýrům hrazen za podíl na propagaci značky Bolt.

7.8 Společnost Bolt má právo určit další poplatky v souvislosti s kurýrem. V takovém případě aktualizuje tyto všeobecné obchodní podmínky a informuje o tom kurýra prostřednictvím platformy BOLT FOOD.

8. FAKTURACE

8.1 Společnost Bolt, jakožto zástupce kurýra, bude připravovat a vystavovat klientům faktury na poplatek za kurýrní služby a kompenzaci minimální hodnoty (tam, kde připadá v úvahu) jménem kurýra a inkasovat jménem kurýra platby faktur. Platební povinnost klienta vyplývající ze smlouvy o poskytnutí doručovací služby bude považována za splněnou po připsání platby na bankovní účet společnosti Bolt.

8.2 Společnost Bolt, jakožto zástupce kurýra, bude připravovat a vystavovat sama sobě (nebo provozovatelům restaurací, pokud jsou poplatky za využívání tržiště inkasovány od provozovatelů restaurací) faktury na poplatky za využívání tržiště jménem kurýrů.

8.3 Společnost Bolt se zavazuje přeposílat veškeré platby poplatků za kurýrní služby a kompenzace minimální hodnoty (tam, kde připadá v úvahu) od klienta na bankovní účet kurýra, jehož údaje kurýr předal společnosti Bolt. V případě, že je kurýr povinen uhradit společnosti Bolt poplatek za zprostředkování podle bodu 7.5 těchto všeobecných obchodních podmínek, připraví a vystaví společnost Bolt kurýrovi daňový doklad na poplatek za zprostředkování (je-li to nezbytné) a strhne poplatek za zprostředkování z platby, kterou kurýrovi odešle.

8.4 Fakturace a platby mezi společností Bolt a kurýrem proběhnou po každém rozhodném období. Rozhodným obdobím bude jeden týden.

9. ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ A UKONČENÍ

9.1 Pokud kurýr poruší některou z povinností uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, bude mít společnost Bolt právo dočasně nebo trvale zakázat kurýrovi používání platformy BOLT FOOD, aniž by byla povinna uhradit ušlý zisk.

9.2 Společnost Bolt a kurýr mají právo kdykoli tuto smlouvu vypovědět formou výpovědi s 14denní výpovědní lhůtou.

9.3 Společnost Bolt má právo zrušit účet kurýra s okamžitou platností, pokud:

9.3.1 kurýr nesplňuje požadavky uvedené v příloze č. 2 (Požadavky na poskytování doručovací služby);

9.3.2 kurýrovi bylo dočasně či trvale zakázáno používat platformu BOLT FOOD podle bodu 4.7 všeobecných
obchodních podmínek;

9.3.3 kurýr používá platformu BOLT FOOD pro účel nebo způsobem, který není v souladu se všeobecnými
obchodními podmínkami, nebo se snaží jinak systém obejít;

9.3.4 kurýr porušil bod 6.2 všeobecných obchodních podmínek nebo poskytl zavádějící informace o doručení;

9.3.5 kurýr již po značně dlouhou dobu neposkytl doručovací službu na platformě BOLT FOOD;

9.3.6 výpověď byla učiněna z jiných závažných důvodů.

9.4 Ukončení této smlouvy nebude mít vliv:

9.4.1 na žádná práva kterékoli smluvní strany, která vznikla před ukončením, včetně případného práva přijímat jakékoli platby, které jsou splatné, avšak nebyly před ukončením smlouvy uhrazeny;

9.4.2 na povinnosti, které jsou výslovně označeny za povinnosti, které budou trvat i po ukončení smlouvy.

9.5 Bude-li účet kurýra na platformě BOLT FOOD zrušen, zavazuje se kurýr do 3 pracovních dnů ode dne jeho zrušení vrátit společnosti Bolt termotašku, kterou mu společnost Bolt poskytla. V případě, že termotaška nebude řádně vrácena nebo nebude v dobrém stavu, bude mít společnost Bolt právo si ponechat zálohu, která byla kurýrovi za termotašku účtována.

10. POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ, PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

10.1 Společnost Bolt uděluje kurýrovi odvolatelnou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci bez možnosti udělovat sublicence na používání platformy BOLT FOOD pro účely poskytování doručovací služby.

10.2 Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se k softwaru, dokumentaci či informacím používaným nebo vyvinutým společností Bolt nebo jejím jménem během poskytování služeb s využitím informačních technologií podle těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména platformy BOLT FOOD a důvěrných informací) a zároveň ke všem datům a statistikám týkajícím se doručení provedených přes platformu BOLT FOOD náleží společnosti Bolt. Kurýr nesmí kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, zpětně analyzovat, distribuovat, dekompilovat ani jinak zjišťovat zdrojový kód platformy BOLT FOOD ani žádného jiného softwaru, který společnost Bolt používá. Společnost Bolt je povinna vést data a statistiky o doručení za každé rozhodné období po dobu jednoho roku od konce daného rozhodného období.

10.3. Kurýr nebude platformu BOLT FOOD používat k neoprávněným či protiprávním účelům ani nebude narušovat či se pokoušet narušovat řádné fungování platformy BOLT FOOD.

10.4 Kurýr bude zpracovávat údaje klientů v souladu s přílohou č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek smlouva o zpracování osobních údajů). Podmínky zpracování osobních údajů kurýrů, kteří jsou fyzickými osobami, jsou stanoveny v Zásadách ochrany osobních údajů.

11. DŮVĚRNOST

11.1 Po dobu trvání zprostředkovatelského vztahu a po dobu pěti let od uplynutí doby trvání nebo ukončení smlouvy nesmí společnost Bolt ani kurýr zveřejnit žádné důvěrné informace druhé smluvní strany a jsou povinni zachovat jejich důvěrnost.

11.2 Důvěrné informace druhé smluvní strany lze sdělit třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Nehledě na výše uvedené je možné důvěrné informace sdělit advokátům, auditorům, účetním, poradcům a subdodavatelům smluvní strany, ovšem za předpokladu, že tyto osoby plní své povinnosti v souvislosti se smlouvou a vztahuje se na ně doložka důvěrnosti.

12. PRAVIDLA PRO BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

12.1 Kurýr musí splňovat všechny požadavky platných právních předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz a nesmí platformu BOLT FOOD používat k praní špinavých peněz. Kurýr zaručuje, že se na něj nevztahují žádné mezinárodní sankce, zákony o boji proti terorismu či podobné zákony, vyhlášky, nařízení, příkazy, výzvy, žádosti, pravidla ani požadavky.

12.2 Společnost Bolt má právo kontrolovat, zda kurýr dodržuje pravidla boje proti praní špinavých peněz, a/nebo bez předchozího upozornění zakázat kurýrovi používat platformu BOLT FOOD z důvodu prověření podvodů nebo případných jiných porušení výše uvedených pravidel.

12.3 Kurýr je povinen neprodleně informovat společnost Bolt o jakýchkoli okolnostech, které mohou představovat porušení tohoto článku 12.

13. ODPOVĚDNOST

13.1 Kurýr nese výhradní odpovědnost za plnění smlouvy o poskytnutí doručovací služby a za případné nároky platněné
na jejím základě. Společnost Bolt nenese odpovědnost za porušení či nedodržení smlouvy o poskytnutí doručovací služby a odmítá jakoukoli odpovědnost za porušení dopravních předpisů či nehody, k nimž dojde při plnění smlouvy o poskytnutí doručovací služby.

13.2 Společnost Bolt ponese odpovědnost za škody nebo ušlý zisk kurýra pouze v případě, že společnost Bolt úmyslně nebo s hrubou nedbalostí poruší tyto všeobecné obchodní podmínky.

13.3 Kurýr je povinen odškodnit, bránit a zbavit společnost Bolt veškeré odpovědnosti za případné nároky, soudní či správní řízení, požadavky, ztráty, škody, náklady či výdaje jakékoli povahy, včetně poplatků za právní zastoupení a výdajů souvisejících s poskytováním doručovací služby kurýrem.

13.4 Pokud klient uplatní právní nárok v důsledku porušení smlouvy o poskytnutí doručovací služby, bude kurýr povinen zbavit společnost Bolt veškeré odpovědnosti v souvislosti s tímto nárokem.

14. OSTATNÍ USTANOVENÍ

14.1 Pokud existují jiné jazykové verze smlouvy, bude mít přednost anglická verze.

14.2 Společnost Bolt si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. O takové změně kurýra informuje prostřednictvím platformy BOLT FOOD nebo na e-mailové adrese, kterou kurýr společnosti Bolt poskytl.

14.3 Kurýr nesmí zcela ani zčásti postoupit žádná ze svých práv či povinností podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

14.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky a případná práva či nároky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí doručovací služby nebo v souvislosti s ní se budou řídit hmotným právem Estonské republiky. Nelze-li příslušný spor, který vznikne v důsledku těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy o poskytnutí doručovací služby, vyřešit smírně, bude daný spor s konečnou platností rozhodnut před okresním soudem pro okres Harju v estonském Tallinnu.

PŘÍLOHA Č.1 SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato smlouva o zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást hlavní smlouvy a bude se vztahovat na všechny vztahy, které vznikají mezi společností Bolt a kurýrem během používání platformy BOLT FOOD a týkají se zpracování osobních údajů.

ČÁST 1

ZÁKLADNÍ INFORMACE

A. Během plnění smlouvy o poskytnutí doručovací služby a používání platformy BOLT FOOD budou společnost Bolt a kurýr vzájemně sdílet osobní údaje jakožto samostatní správci údajů.

B. V případě rozporu mezi smlouvou o poskytnutí doručovací služby a smlouvou o zpracování osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů bude mít přednost smlouva o zpracování osobních údajů.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A DEFINECE

1.1 Pojmy používané v této smlouvě o zpracování osobních údajů mají význam, který jim je přiřčen ve smlouvě nebo v článku 4 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR ). Pojmem „ subjekt údajů “ se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, které používá platformu BOLT FOOD a které se sdílené osobní údaje týkají.

1.2 Ve smyslu nařízení GDPR jsou společnost Bolt i kurýr správci údajů s ohledem na zpracování osobních údajů, které každých z nich ve své oblasti působnosti provádí.

2. OBECNÉ POVINNOSTI KURÝRA

2.1 Kurýr smí osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními smlouvy a ustanoveními této smlouvy o zpracování osobních údajů.

2.2 Kurýr nesmí osobní údaje zpracovávat mimo Evropský hospodářský prostor.

2.3 Kurýr se zavazuje zpracovávat osobní údaje přijaté od společnosti Bolt výhradně v souladu se zásadami zpracování údajů popsanými v části 2 této smlouvy a pouze pro účely popsané v části 3 této smlouvy, pokud subjekt údajů neudělil kurýrovi souhlas s dalším zpracováním. Aby se předešlo pochybnostem, platí, že kurýr nesmí používat osobní údaje subjektu údajů pro marketingové účely, pokud subjekt údajů výslovně nestanovil jinak.

2.4 Kurýr je povinen zajistit naprostou důvěrnost osobních údajů, které obdrží od společnosti Bolt. Kurýr je povinen zajistit, aby přístup k osobním údajům přijatým od společnosti Bolt obdrželi pouze ti zástupci kurýra, kteří je nutně potřebují v souvislosti s plněním svých povinností, a aby se na všechny takové zástupce vztahovala povinnost zachovat důvěrnost.

2.5 Kurýr je povinen zajistit zabezpečení osobních údajů v zájmu jejich ochrany před neúmyslným či neoprávněným zpracováním, zveřejněním či zničením. Kurýr je mimo jiné povinen zajistit, aby nebyly pořizovány žádné fyzické ani žádné jiné kopie údajů poskytnutých kurýrovi prostřednictvím platformy BOLT FOOD.

2.6 Po ukončení smlouvy je kurýr povinen smazat nebo zničit všechny osobní údaje přijaté od společnosti Bolt, včetně všech (záložních) kopií osobních údajů v jeho držení, které přijal od společnosti Bolt, pokud nemá jinou zákonnou povinnost podle platných právních předpisů nebo subjekt údajů neudělil kurýrovi souhlas s dalším zpracováním a uchováváním osobních údajů.

2.7 Pokud kurýr využívá (dílčí) zpracovatele, ponese plnou odpovědnost za jejich jednání.

2.8 Společnost Bolt má právo kdykoli zkontrolovat, zda kurýr smlouvu o zpracování osobních údajů dodržuje.

3. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

3.1 Obě smluvní strany jsou povinny zajistit, aby byly jejich postupy při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

3.2 Kurýr zaručuje, že budou při zpracování osobních údajů respektována všechna práva subjektů údajů podle nařízení GDPR, a to zejména tato práva:

3.2.1 právo na přístup podle článku 15 nařízení GDPR,

3.2.2 právo na opravu podle článku 16 nařízení GDPR,

3.2.3 právo na výmaz („právo na být zapomenut“) podle článku 17 nařízení GDPR,

3.2.4 právo na omezení zpracování podle článku 18 nařízení GDPR,

3.2.5 právo na přenositelnost údajů podle článku 20 nařízení GDPR.

4. PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 V případě (podezření na) porušení zabezpečení osobních údajů v souvislosti s osobními údaji přijatými od společnosti Bolt nebo v případě incidentu, který pravděpodobně povede k porušení zabezpečení osobních údajů, je kurýr povinen o situaci neprodleně informovat společnost Bolt.

4.2 Kurýr je povinen poslat společnosti Bolt upozornění neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku, kdy se o porušení zabezpečení osobních údajů dozvěděl.

5. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKODY

5.1 Kurýr přebírá plnou odpovědnost a je povinen odškodnit a zbavit společnost Bolt veškeré odpovědnosti za jakékoli závazky, škody, pokuty uložené ve správním řízení či jakékoli jiné nároky, které vůči společnosti Bolt vzniknou nebo které jakákoli osoba uplatní vůči společnosti Bolt v souvislosti s porušením smlouvy o zpracování osobních údajů nebo požadavků podle platných právních předpisů ze strany kurýra.

5.2 V případě porušení jakéhokoli ustanovení smlouvy o zpracování osobních údajů nebo požadavku podle platných právních předpisů bude kurýr povinen v plné výši nahradit společnosti Bolt škodu tímto porušením přímo či nepřímo způsobenou, včetně nákladů na právní služby spojené s daným porušením.

5.3 Kurýr je povinen neprodleně informovat společnost Bolt, pokud na něj bude podána jakákoli žaloba nebo mu bude ve správním řízení uložena pokuta v souvislosti se smlouvou o zpracování osobních údajů.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Smlouva o zpracování osobních údajů bude v platnosti po dobu trvání hlavní smlouvy.

6.2 Smlouva o zpracování osobních údajů se řídí estonskými zákony.

ČÁST 2

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Omezení účelu: Osobní údaje smí být zpracovávány a používány pouze pro účely popsané v části 3.

2. Kvalita a přiměřenost údajů: Osobní údaje musí být přesné, přiměřené, relevantní a tam, kde to je nutné, aktualizované.

3. Transparentnost: Subjekty údajů musí obdržet informace o jejich shromažďovaných osobních údajích, aby bylo zajištěno jejich spravedlivé zpracování (informace o účelech zpracování a předávání).

4. Bezpečnost a důvěrnost: Správce údajů musí přijmout technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou přiměřená rizikům vyskytujícím se v souvislosti se zpracováním, jako například proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

5. Právo na přístup, opravu, výmaz a námitku: Subjekty údajů musí obdržet osobní informace, které o nich drží správce. Subjekty údajů musí mít možnost nechat osobní informace, které se jich týkají, opravit, změnit nebo vymazat, pokud jsou nepřesné nebo jsou zpracovávány v rozporu s těmito zásadami.

ČÁST 3

1. SUBJEKTY ÚDAJŮ

Fyzické osoby, které používají platformu BOLT FOOD (klienti).

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Umožnit subjektům údajů používat platformu BOLT FOOD k objednávání doručování objednaných jídel prostřednictvím kurýrů.

3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Následující údaje poskytnuté o subjektu údajů přes platformu BOLT FOOD:

3.1. křestní jméno a první písmeno příjmení;

3.2 telefonní číslo;

3.3 obsah objednávky a cena objednávky;

3.4 adresa, na kterou má být objednávka doručena (včetně kódu ke vstupní brance atd.);

3.5 jakékoli další detaily, které klient sdělí kurýrovi přes platformu BOLT FOOD.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Příjemce údajů (kurýr) se zavazuje smazat nebo zničit osobní údaje každého subjektu údajů přijaté od odesilatele údajů (společnost Bolt) do jednoho měsíce od splnění příslušné objednávky, pokud subjekt údajů neudělil příjemce údajů (kurýrovi) samostatný souhlas s dalším zpracováním.

5. CITLIVÉ ÚDAJE

Nedochází k předávání žádných citlivých osobních údajů.

PŘÍLOHA Č.2 POŽADAVKY NA POSKYTOVÁNÍ DORUČOVACÍ SLUŽBY

Tato příloha tvoří nedílnou součást smlouvy a příslušných všeobecných obchodních podmínek. Všechny pojmy budou mít význam, který je jim přiřčen ve všeobecných obchodních podmínkách.

1. POŽADAVKY NA KURÝRY

1.1 KURÝR DOSÁHL VĚKU 18 LET

1.2 Kurýr nesmí poskytovat doručovací služby v době, kdy trpí nakažlivou nemocí, které si je vědom. Kurýr je a za každých okolnosti při poskytování doručovací služby bude ve zdravotním stavu vhodném k používání zvoleného
dopravního prostředku. Společnost Bolt má právo si od kurýra kdykoli vyžádat předložení zdravotního osvědčení. Pokud existuje důvod se domnívat, že kurýr není schopen bezpečně doručovat objednávky, nebo pokud kurýr odmítne zdravotní osvědčení předložit, bude mít společnost Bolt právo zakázat kurýrovi přístup na platformu BOLT FOOD.

1.3 Kurýr nesmí poskytovat doručovací službu pod vlivem alkoholu či omamných látek.

2. POŽADAVKY NA POSKYTOVÁNÍ DORUČOVACÍ SLUŽBY

2.1 Pokud musí být podle platných právních předpisů kurýr zaregistrovaný jako poskytovatel služeb, podnikatel nebo obdobný subjekt pro daňové či jiné účely, musí splňovat příslušné požadavky po celou dobu poskytování doručovací služby prostřednictvím platformy BOLT FOOD.

2.2 Po registraci na platformě BOLT FOOD bude kurýr povinen zúčastnit se školení zaměřeného na hygienu a ochranu zdraví a potvrdit, že školení absolvoval.

2.3 Kurýr se nebude při řízení chovat bezohledně, což zahrnuje nebezpečnou jízdu, řízení vozidla v nevyhovujícím stavu, povolení neoprávněné třetí straně, aby kurýra ve vozidla doprovázela při poskytování doručovací služby.

2.4 Termotašky používané k doručování musí být čisté a v dobrém stavu. Pokud kurýr k doručování používá vozidlo, musí být i dané vozidlo čisté a v dobrém stavu.

2.5 Kurýr se musí před každým doručením ujistit, že je termotaška čistá a že ji používá způsobem, který zajišťuje bezpečnost potravin a ochranu zdraví a brání kontaminaci jídla. Kurýr je povinen termotašku dle potřeby čistit hadříkem, aby byla termotaška při doručování objednávek vždy čistá.

2.6 Kurýr smí k čištění termotašky používat pouze takové prostředky a čistit ji takovým způsobem, který nezpůsobuje kontaminaci jídla ani neohrožuje lidské zdraví. Čisticí a dezinfekční prostředky musí vždy používat v souladu s pokyny výrobce těchto přípravků.

2.7 Kurýr je povinen zajistit, aby bylo objednané jídlo chráněno před kontaminací, a to tím způsobem, že bude termotaška v průběhu celého doručovacího procesu řádně uzavřena. Je-li vozidlem doručováno i něco jiného než jídlo, bude kurýr povinen zajistit dostatečnou separaci jídla v termotašce, aby nedošlo ke kontaminaci.

2.8 Kurýr je povinen zajistit, aby byla objednávka klientovi doručena nejpozději do 1 hodiny od okamžiku, kdy bylo jídlo v restauraci připraveno.

PŘÍLOHA Č.3 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY BOLT FOOD

Tato příloha tvoří nedílnou součást smlouvy a příslušných všeobecných obchodních podmínek. Všechny pojmy budou mít význam, který je jim přiřčen ve všeobecných obchodních podmínkách.

1. Aby mohl kurýr poskytovat doručovací službu, musí se označit na platformě BOLT FOOD za aktivního stisknutím tlačítka „Go Online“. Pokud si kurýr přeje daný den poskytování doručovací služby ukončit, musí se na platformě BOLT FOOD označit za neaktivního stisknutím tlačítka „Stop New Requests“.

2. Při poskytování doručovací služby (a jindy) by měl kurýr ideálně nosit oděv se značkou Bolt, pokud si jej zakoupil.

3. Jakmile provozovatel restaurace přijme objednávku zadanou klientem, bude některému z kurýrů v okolí odeslán požadavek. Kurýr se může rozhodnout tento požadavek přijmout či odmítnout.

4. Kurýr může přijímat nové požadavky již před dokončením doručení předchozí objednávky.

5. Po vyzvednutí objednávky v restauraci označí kurýr objednávku na platformě BOLT FOOD za vyzvednutou, tj. „Picked Up“.

6. Po předání objednávky klientovi označí kurýr objednávku na platformě BOLT FOOD za doručenou, tj. „Delivered“.

7. Pokud klient objednávku nepřevezme (nezvedá telefon, nereaguje na zvonek atd.), musí se jej kurýr alespoň třikrát pokusit kontaktovat na telefonním čísle uvedeném na platformě BOLT FOOD a počkat s objednávkou na místě doručení po dobu alespoň 10 minut. Pokud je klient přesto i nadále nedostupný a objednávku nepřevezme, kontaktuje kurýr zákaznické služby společnosti Bolt, aby tak umožnil společnosti Bolt doručení zrušit a vyúčtovat klientovi cenu v plné výši. Kurýr také obdrží další pokyny ohledně objednávky.

Všeobecné obchodní podmínky pro kurýry doručovací služby BOLT FOOD